• Carrefour Market Kessel-lo
 • Koning Albertlaan 147
 • 3010 Kessel-Lo
 • Openingsuren
 • maandag 13:00 tot 20:00
 • dinsdag 08:00 tot 20:00
 • woensdag 08:00 tot 20:00
 • donderdag 08:00 tot 20:00
 • vrijdag 08:00 tot 21:00
 • zaterdag 08:00 tot 19:00
 • zon- en feestdagen 08:00 tot 13:00

Wedstrijdreglement

Algemeen wedstrijdreglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de wedstrijden van Carrefour Market Kessel-Lo, Rifeka NV, met exploitatiezetel in Koning Albertlaan 147, 3010 Kessel-Lo.

 1. Deelnemingsvoorwaarden
  1. De wedstrijden zijn toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon wonende binnen een straal van 15 km van Carrefour Market Kessel-Lo, met uitzondering van:

   - de personeelsleden en de bestuurders van Rifeka NV en haar gelieerde vennootschappen,

   - elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

   - de gezinsleden en de familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

   - Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders of voogd daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Rifeka NV houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Rifeka NV opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

   Rifeka NV kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
  2. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd georganiseerd door Rifeka NV en/of haar gelieerde vennootschappen. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.
  3. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.
 2. Wedstrijdverloop
  1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. Als meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.
  2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Rifeka NV in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Rifeka NV de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de Facebookpagina van Rifeka NV, met de naam “Carrefour Market Kessel-Lo” en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Rifeka NV. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Rifeka NV tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).
  3. Rifeka NV is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Rifeka NV vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.
  4. De deelnemer geeft Rifeka NV toestemming om zijn/haar foto met voornaam en de eerste letter van de achternaam te publiceren op de Facebookpagina indien de deelnemer als winnaar gekozen wordt. Daarnaast geeft de deelnemer ook toestemming aan Rifeka NV om zijn/haar foto met voornaam en de eerste letter van de achternaam in Carrefour Market Kessel-Lo op te hangen indien de deelnemer als winnaar gekozen wordt.
 3. Prijzen
  1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.
  2. Rifeka NV kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.
  3. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Rifeka NV de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.
  4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.
  5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.
  6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.
  7. Wanneer Rifeka NV spreekt over een gezinsticket, gaat het om een ticket dat vier personen toegang geeft tot het betreffende evenement.
 4. Aansprakelijkheid van Rifeka NV
  1. Rifeka NV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.
  2. Rifeka NV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
  3. Rifeka NV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Rifeka NV niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Rifeka NV niet aansprakelijk worden gesteld.
  4. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid kan Rifeka NV de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Rifeka NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Rifeka NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
  5. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie en Facebookcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Rifeka NV.
  6. Indien Rifeka NV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Rifeka NV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  7. Rifeka NV is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Rifeka NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
  8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Rifeka NV in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Rifeka NV in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de voornaamste verplichtingen onder de wedstijd.
 5. Persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens die Rifeka NV over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de Facebookpagina en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Rifeka NV alsook andere (online-)kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.
 6. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
  1. Rifeka NV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Rifeka NV zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van Rifeka NV of zelfs van de geallieerde vennootschappen uit te sluiten.
  2. Rifeka NV behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Rifeka NV geleden schade (inclusief imago-schade).
  3. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Rifeka NV of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.
 7. Mede-organisatoren
  1. Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Rifeka NV te worden gelezen als verwijzend naar zowel Rifeka NV als de mede-organisator(en).
 8. Het reglement
  1. Door deel te nemen aan (online) wedstrijden van Rifeka NV aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Rifeka NV in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
  2. Indien zulks vereist is, kan Rifeka NV dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de Facebookpagina van Carrefour Market Kessel-Lo en in Carrefour Market Kessel-Lo.